تبلیغات
Flashy girl - به افتـــخارم-9

به افتـــخارم-9

یکشنبه 10 اسفند 1393♦ 08:41 ب.ظ♦ Flashy girl♦

به افــ ــتخارم که...

قد بلنـــ ــدم و لاغر

به افتخارم که یـ ـه پا مانکن ام

به افتـ ـخار خودم که انقدر سفیدم

به افتخار خودم که انقدر خوشـ ــگلم

به افتخـ ـارم که تا حالا با کسی نبودم

به افتخارم که پاکم و با احساسات کسـ ـی بازی نکردم

به افتـ ـخارم که انقدر عالیم

به افتخارم که کلی دوسـ ـت دارم

به افتخـ ـارم که با سلیقه ام

به افتخارم که هوش احساسـ ـیم بالاست

به افتخارم که دست به قلمم عالیـ ـه

به افـ ـتخارم که دیدم مثبته

به افتخارم که اعتماد به نفـ ـس و عزت نفسم بالاست

بعلـــ ـــــ ــه اصولا دی ماهی ها

عالــــــ ـــــ ــــی اند

مثل مـــــــــن

بـــــــای