تبلیغات
Flashy girl - نتیجه نظرسنجـ ـی-7

نتیجه نظرسنجـ ـی-7

سه شنبه 14 بهمن 1393♦ 02:48 ب.ظ♦ Flashy girl♦
ســ ـلام
 
با نتیجه نــ ـظر سنجی اومدم

خب بالاترین بـ ـازدید وبم برای

دبسـ ــتانی هاست

هـ ـورا دبستانی ها

با 32 درصـ ـد اول شد

هفتمیا با 26 درصـ ـد دوم

هشـ ـتمیا با 17 درصد سوم

اول دبیرسـ ــتان با 8 درصد چهارم

اول به بالـ ـا 5 درصد آخر شد

واقعــ ـا فاجعه ست

راسـ ــتی...

احـ ـساس میکنم...

توی نظر سنـ ـجی جدید شرکت کنید جالبه

بـــــای

پ ن:خوشحالم از اینکه نابم...آره نابم چـ ـون کمیابم

عین تو....نیستم هـــــه