تبلیغات
Flashy girl - کریسـ ـمس-4

کریسـ ـمس-4

سه شنبه 9 دی 1393♦ 07:00 ب.ظ♦ Flashy girl♦هــ ــ ـای

کریسمــ ـستون مبارک

11م ســ ـال تحویله


از الان سـ ـال 2015 تبریک


خوبید؟امتـ ـحانا چطوری؟؟


من که هیـ ـچ نظری ندارم

ممکنه 20 شـ ـم یا 0

فردا هم امتحان مطـ ـ ـالعات دارم اسونه

امروزم امتحان فـ ـیزیک داشتم

4صفـ ـحه بود

همه رو نوشـ ــتم خیلی خوب دادم

وای جمعه بلـ ـ ـه برون داییمه

بعد شنبه هم امتحــ ـان ریاضیات دارم

دوستتون دارم و ممنـ ـونم که خوندی

راستی هفـ ـته دیگه دوشنبه تولدمه

بــــای